D’acord amb la Llei orgànica d’educació (LOE) i tal com es preveu en les resolucions per a l’organització i el funcionament dels centres, entre l’1 i el 15 d’octubre, l’alumnat de 3r d’ESO del nostre centre ha fet les proves d’avaluació diagnòstica que han de permetre avaluar l’assoliment de la competència comunicativa i de la competència matemàtica al final del segon curs de l’ESO.

Aquestes proves s’administren a l’alumnat de tercer d’ESO ja que, d’aquesta manera, s’assegura que en el moment de fer les proves l’alumnat ha cursat íntegrament els aprenentatges previstos.

Les proves (de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques) tenen un caràcter orientador i formatiu per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. No tenen, per tant, cap efecte en l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

Alguns alumnes de 3r fent les proves.

Alguns alumnes de 3r fent les proves.

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre al centre analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent dels primers cursos de cada etapa per aconseguir la formació i els aprenentatges que estableix el currículum. Aquesta actuació en el camp de l’avaluació educativa, que arriba a la segona edició, ha d’esdevenir una eina útil per a l’avaluació formativa dels centres.

Per tal de proporcionar als centres educatius un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per a l’administració i la correcció és externa. Això no obstant, l’administració, la correcció i l’anàlisi de resultats de les proves són a càrrec del professorat dels centres.