Tenint en compte el resultat de les enquestes es considera que el Pla de lectura del centre és una eina positiva per a l’alumnat i, doncs, s’aposta per una línia de continuïtat.

Instruccions

  • Tots els alumnes seran a la classe (també els de flexible).
  • Un encarregat cada setmana anirà a buscar el carro a la biblioteca i després el tornarà procurant que els llibres quedin ben posats
  • Cada alumne tria un llibre i escriu en el seu full de l’arxivador títol, autor, editorial i data d’inici. Si un alumne porta un llibre de casa, també haurà d’omplir la fitxa i fer-ne la presentació corresponent.
  • El professor dóna un punt de llibre a cada alumne.
  • Tothom llegeix amb silenci absolut (també el professor, que no hauria de corregir. Donar exemple és bàsic). Sigueu molt rigorosos amb el silenci sobretot els primers dies.
  • No es pot abandonar un llibre fins que no se n’hagin llegit 20 pàgines. Si s’abandona cal escriure en el full de l’arxivador per què.
  • Quan s’acabi un llibre cal escriure en el full de l’arxivador la data i per què m’ha agradat i per què no i, a continuació, agafar-ne un altre. És important afegir-hi una recomanació (cal explicar si el recomana o no i per què).
  • Cada alumne haurà de fer, com a mínim una vegada durant tot el curs, la presentació oral a tota la classe d’un llibre llegit és útil partir d’un resum preparat prèviament. Ho anunciarà al professor la setmana anterior i aquest ho anotarà al llistat de presentacions que hi ha a l’arxivador. A més a més enguany hi haurà una altra activitat: cada alumne haurà d’escriure un resum en un full i deixar-lo a la carpeta per poder publicar-lo, si s’escau, a la revista del centre.
  • Els apadrinaments lectors s’iniciaran quinze dies després en funció de les necessitats de l’alumnat.
  • Aquest curs tornarem a posar en marxa el concurs de punts de llibre.

El Pla de Lectura aporta molts beneficis per a la millora de la comprensió lectora i per a l’assoliment i/o augment dels nivells de totes les àrees en general.

Per poder aprendre cal comprendre el que es llegeix. Llegir permet adquirir el maneig i un ampli coneixement del vocabulari i la sintaxi, pilars bàsics per a la comprensió de textos i, en conseqüència, del coneixement en general.

La lectura és una de les bases de l’aprenentatge, ja que potencia les capacitats lingüístiques i cognitives, per tant facilita tenir més possibilitats d’aconseguir l’èxit acadèmic.

Darrera modificació: 9 de maig de 2020