L’Ondara és un riu que s’alimenta tant de les aigües pluvials com de les surgències de l’aqüífer Vicfred-Guissona, a banda dels desguassos provinents de les aigües residuals urbanes dels nuclis de la seva ribera. Aquesta darrera circumstància és especialment agressiva per al medi perquè, amb excepció de la capital de la Comarca (Cervera), cap de les poblacions que aboquen les seves aigües al torrent disposa de sistemes de depuració d’aigües residuals (EDAR). A més, també pot rebre l’impacte de les aigües residuals industrials de l’empresa Pet Food Ingredients, així com les conseqüències d’un mal funcionament accidental de l’EDAR de Cervera.

Tot plegat fa que el torrent sigui el receptor de dos tipus clars d’impacte ambiental:

  1. Variacions estacionals de la qualitat de les seves aigües i del seu cabal, de caràcter continu i periòdic en el temps, en funció de la profunditat del nivell freàtic, del consum d’aigua dels nuclis urbans, de la pluviometria, de l’evaporació, etc. Aquesta mena d’impacte podríem qualificar-lo de crònic.
  2. Abocaments puntuals, compactes i intensos, d’origen en principi desconegut, de matèria orgànica. Aquests abocaments fan disminuir la quantitat d’oxigen dissolt (provoquen anòxia) i n’incrementen la terbolesa. Podem classificar-los d’aguts.

No obstant això, al llarg de la llera de l’Ondara s’hi apleguen una bona col·lecció d’horts, que utilitzen les seves minses aigües per al reg. En el pitjor dels casos, tanmateix, la comunitat de regants desconeix la qualitat de les aigües que consumeix, de manera que tampoc no en sap la incidència sobre el desenvolupament dels vegetals que hi conreen ni, de retruc, quins efectes finals té la ingestió i consum de les verdures que s’hi planten.

A tot estirar, es reben queixes dels regants i dels alcaldes dels municipis afectats quan la qualitat de l’aigua és tan dolenta que, en primer lloc, es percep a simple vista i, en segon lloc, n’impedeix el reg (vegeu correu electrònic que s’adjunta a la darrera pàgina, a tall d’exemple d’un cas real).

El nostre centre disposa del distintiu d’Escola Verda des de l’any 2005 i, a més, des de l’any 2006 també formem part del Projecte Rius, en el marc del qual duem a terme un seguiment semestral de la qualitat de les aigües de l’Ondara. Dissortadament, dues inspeccions anuals són insuficients per tal de copsar amb més intensitat les causes, els efectes, i la procedència dels impactes que hi tenen lloc.

És per tots aquests motius, i en aquest marc, que el nostre centre va creure oportú desplegar un ApS al voltant de tota aquesta situació, problemàtica i atractiva alhora.

Darrera modificació: 15 de març de 2020