Curs 2019-2020

Trobareu la documentació a la columna esquerra (ordinador) o a la part inferior de la notícia (mòbil)

1- Introducció i filosofia general del Pla

 1. Aquest Pla es dissenya amb una doble intenció:
  1. Reobrir el centre educatiu a les acaballes del curs escolar 2019-2020 amb totes les garanties sanitàries.
  2. Servir de prova pilot per simular l’inici del pròxim curs acadèmic 2020-2021.
 2. El curs 2019-2020 finalitzarà, a efectes lectius, de manera telemàtica el dia 19 de juny.
 3. Els objectius fixats per a la finalització del present curs són:
 4. Proporcionar suport lectiu i orientatiu a l’alumnat de 4t de l’ESO i de 2n de Batxillerat que, voluntàriament, pot acudir al centre de manera presencial des del dia 1 fins al dia 19 de juny de 2020. L’alumnat de 2n de batxillerat rebrà suport auxiliar de cara a les PAU 2020 i el de 4t d’ESO, essencialment orientador en relació amb l’etapa postobligatòria.
 5. Dotar de suport tutorial i psicològic a tot l’alumnat del centre que ho sol·liciti, en especial a aquella tipologia de nois i noies que hagin patit problemes de connectivitat digital, dificultats per ser contactats pel professorat del seu cicle corresponent o que iniciessin el període de confinament amb la mitjana dels dos primers trimestres no assolida.

 

2- Sobre l’alumnat

 1. Atès que el retorn al centre de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat és estrictament voluntari, i prèvia consulta a les famílies en aquest sentit, es preveu que el nombre d’alumnes de 4t d’ESO que retornin presencialment al centre sigui de 10 i el de 2n de Batxillerat de 42 alumnes.
 2. La condició per fer efectiu aquest retorn és garantir unes condicions sanitàries de no contagi, de manera que les famílies els fills/es de les quals escullin retornar presencialment al centre a partir del dia 1 de juny hauran de presentar, el mateix dia d’ingrés al centre una declaració responsable – amb validesa de declaració jurada – en la que es doni fe de:
  1. Que l’alumne/a no ha estat en contacte amb un positiu confirmat durant els 14 dies anteriors al retorn del centre. ii. Que disposa del calendari vacunal actualitzat.
  2. Que no es tracta d’un alumne/a que presenti una malaltia crònica que el situï com a persona de risc o vulnerable (respiratòria, cardíaca, immune, diabetis, neuromuscular o encefalopaties).
 3. També caldrà que informi l’institut en el cas que aparegui qualsevol cas de coronavirus en el seu entorn o que el mateix alumne/a presenti qualsevol símptoma compatible amb la infecció per l’esmentat patogen. Si es produís aquest extrem, l’alumne/a no podrà assistir al centre.
 4. En el cas que la detecció d’aquests símptomes tingui lloc a l’institut, la direcció aïllarà l’alumne/a a la sala de reunions situada a la zona d’oficines i n’identificarà tot el grup de risc, per controlar-ne la traçabilitat, tot avisant la família i els serveis de salut del municipi.
 5. Es recomana que tot l’alumnat que ingressi presencialment al centre dugui mascareta sanitària.
 6. El centre disposarà dispensadors de gel hidroalcohòlics tant a les aules i com als espais més freqüentats per l’alumnat.

 

3- Sobre el personal de centre (professorat i PAS)

 1. Tots i cadascun dels integrants del personal del centre han contestat també, prèviament a la reobertura del centre, una enquesta d’autoresponsabilitat en la qual hauran posat de manifest el seu caràcter de personal de risc i/o vulnerable o no.
 2. Una vegada realitzada aquesta comprovació, resulta que el centre pot disposar de 3 persones PAS (d’un total de 3) i d’un total de 33 membres del Claustre no vulnerable, d’un total de 40.
 3. És especialment important el professorat que forma part dels equips de cicle de 2n de Batxillerat o de 4t de l’ESO, atès que aquests són els nivells amb dret a l’assistència presencial al centre. En cas que algun membre d’aquests equips de cicle fos persona vulnerable, s’han dut a terme les substitucions pertinents dins dels mateixos departaments didàctics per tal de garantir l’assistència a l’alumnat.
 4. També s’han considerat especialment importants les presències dels tutors i tutores dels diversos grups – classe de tots als nivells del centre (ESO, Batxillerat i PFI) en col·laboració amb les professionals de l’EAP, que dedicaran els seus esforços a atendre aquells alumnes que, tot i no pertànyer als nivells amb dret a presencialitat, sol·licitin suport o acompanyament per part de l’esmentat personal de centre.

 

4- Sobre els espais i els grups

 1. A la vista de la previsió del nombre d’alumnes que han expressat la seva voluntat d’assistir presencialment al centre, s’han habilitat les aules de 1r de l’ESO A, B i C per l’alumnat de 2n de batxillerat i l’aula de 4t d’ESO C per l’alumnat de 4t d’ESO.
 2. Els dos grups d’aules compleixen les condicions de seguretat sanitària següents:
  1. Són en punts diametralment oposats del centre, minimitzant així el contacte entre els grups d’alumnat.
  2. Permeten assegurar un aforament màxim de 15 alumnes en cadascuna d’elles.
  3. Compleixen el requisit de proporcionar una àrea de seguretat de 4 m2 a cadascun dels alumnes. Aquesta àrea s’aconsegueix intercalant les taules individuals en forma de ziga-zaga amb taules interposades per bloquejar el pas involuntari de l’alumnat.
 3. S’habilitarà l’aula de planta baixa per a l’atenció emocional de l’alumnat del PFI i l’aula de Música del centre per a la resta de nivells no presencials, també a planta baixa, per evitar fluxos creuats innecessaris.
 4. Totes les aules estaran perfectament ventilades, establint un corrent d’aire a força d’obrir les finestres i la porta de l’aula.
 5. Totes disposaran d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per al seu ús, amb una freqüència d’una dosi per hora.

 

5- Sobre els fluxos de circulació i els patis

 1. Com es veurà amb més detall a l’apartat dels horaris, s’ha previst una simplificació de l’horari marc de centre, amb una hora d’inici de les 9.00 h fins a les 13.30 h tres dies a la setmana. Els grups de 15 alumnes accediran al centre amb un interval temporal d’1 minut entre ells, qüestió que serà vetllada per un professor/a de guàrdia a la porta principal d’accés al centre.
 2. Dins de cada grup, es mantindrà una fila de 2 metres de distància interalumnat, fins a arribar a l’aula determinada, a la qual s’entrarà per ordre i es desallotjarà en ordre invers.
 3. Les dues primeres hores d’acolliment (de les 9.00 h a les 11.00 h) seran seguides d’un esbarjo de 30 minuts de durada, a l’inici i al final del qual es mantindrà la mateixa durada de separació temporal de seguretat dels grups – 1 minut.
 4. Després d’aquest esbarjo, se succeiran dues hores addicionals, de les 11.30 h a les 13.30 h.
 5. Es marcaran uns distintius a terra als passadissos interiors del centre – que mesuren uns 4 metres d’amplada – de manera que els alumnes seguiran dos sentits de circulació, un a cada banda de passadís, sense trobar-se mai de cara.
 6. Les sortides de les aules per anar als lavabos només es permetran de manera individualitzada.
 7. Les aules formaran un grup homogeni, sense possibilitat de bescanvi d’alumnat entre elles, per qüestions de traçabilitat.
 8. Els alumnes de 2n de batxillerat tenen accés a la via pública, de manera que no caldrà vetllar per la seva presència als patis del centre.
 9. Per l’alumnat de 4t d’ESO s’habilitaran els dos patis interiors del centre, amb una superfície més que suficient per garantir la superfície de seguretat de 4 m2 per alumne, tenint en compte tant la previsió d’assistència de l’alumnat com la superfície total dels esmentats patis.

 

6- Sobre els acompanyaments educatius personalitzat i emocional

 1. El personal de PAS gestionarà un procediment de cites prèvies, bé siguin per canals telefònics o telemàtics, per a l’organització de les trobades entre alumnat de qualsevol nivell i els seus tutors respectius.
 2. El marc temporal d’aquestes cites prèvies s’emmarcarà dins del nou horari marc de centre, però de dilluns a divendres, i concertadament entre les famílies i els professors-tutors.
 3. Aquest procediment també inclourà un flux invers d’informació, en el sentit que qualsevol tutor es podrà posar en contacte amb totes aquelles famílies els fills/es dels quals s’hagi constatat que hagin patit problemes de connectivitat digital, dificultats per ser contactats pel professorat del seu cicle corresponent o que iniciessin el període de confinament amb la mitjana dels dos primers trimestres no assolida.

 

7- Sobre el menjador

No és prevista l’obertura del servei de menjador.

 

8- Sobre el transport escolar

No és previst el transport escolar de l’alumnat, atès que la immensa majoria cursen estudis postobligatoris, sense dret, doncs, a aquest servei. Només en el cas que determinat alumnat de l’etapa obligatòria (4t de l’ESO) hagués de ser transportat, seria possible fer ús de les places vacants dels vehicles. L’alumnat de 2n de batxillerat assistirà, doncs, al centre pels seus propis mitjans.

 

9- Sobre el material escolar

No és permès el bescanvi de material escolar entre l’alumnat. Cadascú farà ús del seu propi material individualment.

 

10- Sobre els horaris

Vegeu full adjunt

 

11- Sobre la neteja i desinfecció del centre

 1. L’empresa de neteja posarà a disposició del centre tot el seu personal contractat (3 persones) per a dur a terme, amb freqüència diària, la desinfecció de:
 2. Interruptors i timbres.
 3. Manetes i poms de portes, finestres, armaris, taules i cadires.
 4. Lavabos

 

Cervera, a 29 de maig de 2020