Programes de Formació i Inserció

 

 • Els PFI s’adrecen a nois i noies de 16 a 21 anys que no tenen el títol d’ESO.
 • Els PFI són el primer estadi de la Formació Professional.
 • En els PFI els aprenentatges són molt pràctics i a més es fan 180 hores de pràctiques en una empresa.
 • El PFI que impartim a l’Institut Antoni Torroja és el PFI de pintura i pertany a la família professional d’Edificació i obra civil i Fusta i moble.
 • La certificació que s’obté és la d’Auxiliar de pintura.
 • La competència general d’aquest certificat consisteix en la capacitació per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l’envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.
 • Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

 

Continuïtat

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0109 Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 • Acabats bàsics de la fusta
 • Pintura i empaperat
 • Aplicació de pintures protectores i emprimacions en construcció
 • Tractament de suports per a revestiment en construcció
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 

Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

 

Inclouen:

 • Qualificació professional completa
 • MAM275_1: Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

Data d'actualització: