Equip directiu

Encarregat del funcionament i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.

Consell Escolar

Òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Departaments

Relació de Departaments que s’encarreguen de les diferents tasques dins del centre.

Data d'actualització: