anagram cat

Núm d’expedient  2/2017

 

Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja

Objecte: Servei de neteja de l’INSTITUT ANTONI TORROJA

Dades del centre educatiu

Nom: Ins. Antoni Torroja
Domicili: Plaça de la Universitat sn 25200 Cervera
Telèfon: 973 53 14 50
Metres quadrats: 3.814,76

Dades tècniques i econòmiques

Import unitari màxim 3.814,76m² x 1,16 euros/m²/mes
Import total mensual màxim (euros): 6.104 € (IVA Inclòs)
Import total màxim (euros):61.040 € (IVA Inclòs)
Dependències que s’exclouen en el contracte: cap
Termini d’execució: de l’1 de setembre de 2017 a 1 de setembre de 2018

 

S’adjunta un document (annex 1) en què s’especifica el nom de l’empresa que actualment porta a terme aquest servei i les persones que actualment fan aquest servei

 1. Descripció i característiques del servei

Les actuacions objecte de la prestació d’aquest servei té com a objecte la realització dels serveis de neteja que siguin respectuosos amb el medi ambient en els edificis, locals i dependències que tinguin un ús estrictament administratiu.

El treball de neteja es fa de manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el funcionament normal de les activitats que es desenvolupen en les dependències i instal·lacions objecte d’aquest contracte.

A continuació s’indiquen els treballs o programes de neteja que s’han de dur a terme, amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels tractaments que cal fer, tot i que l’ús intensiu de determinats espais faci necessària una freqüència més gran.

1.1. Tasques mínimes que s’han de portar a terme

 1. a) Neteja diària (cada dia de presència en els locals del centre)
 • Buidatge i neteja de papereres..
 • Neteja de la pols del mobiliari (taules, cadires, taulells, arxivadors, pissarres)
 • Neteja de la pols dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores, telèfon, maquinari, quadres, etc.).
 • Neteja i desinfecció de tots els sanitaris, i neteja de miralls, accessoris, manetes de portes .
 • Fregar el terra amb tiràs (mopa), captador de pols.
 • Neteja de les escales interiors
 • Escombratge humit/tiràs de la pols del terra dels despatxos, passadissos, etc.
 • Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al magatzem final, si escau, i fins als contenidors municipals de recollida selectiva, en els horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de recuperació.
 1. b) Neteja setmanal

–   Neteja porta d’entrada

 • Neteja a fons d’una part del mobiliari (1), rotatori.
 • Neteja a fons d’una part de la biblioteca (2), rotatori.
 • Neteja a fons del gimnàs (3), rotatori.
 • Neteja a fons laboratoris i altres aules específiques (4)rotatori.
 • Neteja del pis professorat.
 • Neteja de rajoles dels sanitaris.
 • Neteja microones, nevera i cafetera sala de professors

 c) Neteja mensual

 • Neteja a fons dels vidres baixos per les dues cares.
 • Neteja dels marcs i lleixes de les finestres.
 • Neteja de les persianes dels despatxos.
 1. d) Neteja trimestral
 • (1) En acabar cada trimestre s’ha d’haver fet a fons tot el mobiliari.
 • (2) En acabar el trimestre s’ha d’haver fet a fons la biblioteca.
 • (3) En acabar el trimestre s’ha d’haver fet a fons els gimnàs.
 • (4)En acabar el trimestre s’ha d’haver fet a fons els laboratoris i les aules específiques .

–   Neteja espai salut,  antic centre de recursos .

 1. e) Neteja anual
 • Neteja de persianes i cortines interiors.
 • Neteja de les taquilles.
 • Neteja espai menjador alumnes.
 • Neteja Paranimf per a celebrar la festa de les orles de 2n de Btx.
 • Neteja a fons del mobiliari de l’aula (taules, cadires i lleixes).
 • Neteja general de fi de curs i inici de curs durant els dies que ja han finalitzat les classes.

1.2. Equipament, utillatge i estris             

 L’empresa adjudicatària aporta, a càrrec seu, l’equipament, utillatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de neteja.

Els materials han d’estar sempre en les condicions d’higiene adequades. En aquest sentit, després de cada procés de neteja s’han de netejar a fons amb aigua i detergent.

La maquinària, els equips i l’utillatge destinats a les tasques de neteja s’han de comunicar al centre a través de la persona designada com a responsable del servei, la qual pot sol·licitar a l’empresa adjudicatària la informació de les seves característiques que consideri necessària.

Els treballadors de l’empresa adjudicatària desen tota la maquinària, els equips i el utillatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.

El manteniment de tota la maquinària, els equips i l’utillatge és a càrrec de l’empresa. En aquest sentit caldrà renovar cada  dos anys la meitat d les mopes i netejar-les adequadament al final de cada trimestre ,coincidint amb els períodes vacacionals .

L’empresa adjudicatària ha de garantir que el personal que porta a terme les tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l’ús correcte dels productes, aparells i estris emprats, així com de les mescles, les temperatures o qualsevol altra informació rellevant per la seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre s’utilitzen en els envasos originaris per tal de tenir en tot moment la informació necessària.

L’empresa adjudicatària garanteix l’aplicació de les mesures de protecció adients, proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris, entre els quals cal destacar els següents:

 • guants de goma, que cal utilitzar sempre;
 • davantals;
 • mascaretes.

Cal utilitzar sempre aigua freda.

Aquestes previsions poden ser objecte de millora per part de les empresa adjudicatària.

2.  Obligacions de l’empresa adjudicatària

 • La realització del servei segons el que especifica el present plec de prescripcions tècniques.
 • Nomenar un/a cap del servei de neteja que serà l’interlocutor/a amb el/la responsable del servei de neteja del centre.
 • Comunicar al responsable del servei de neteja del centre les dades personals, categoria professional i horari laboral dels treballadors que designi l’empresa adjudicatària. Aquest personal ha de ser sempre el mateix, llevat de les substitucions que es puguin produir per absències imprevistes.
 • Garantir la presència del personal en els llocs de servei; substituir immediatament el personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència, perquè, en cap cas, el servei quedi sense cobrir.
 • A petició justificada del/de la responsable del servei, sempre que s’acrediti adequadament i fefaentment, es podrà requerir a l’empresa contractista perquè accedeixi a canviar el personal que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana o bé no fa la seva tasca de forma correcta i professional.
 • Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d’estar perfectament net i amb la corresponent placa d’identificació personal. Aquest uniforme, que inclou a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, va a càrrec de les empreses adjudicatàries.
 • Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, seguretat social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei.
 • La maquinària, els equips i l’utillatge destinats a tasques de neteja els aporta l’empresa adjudicatària. En finalitzar la tasca, aquest equipament es guarda en les zones acordades en el centre.
 • Tenir cura de l’equipament que el centre posi a la seva disposició (armaris, taquilles, etc.) i responsabilitzar-se’n del manteniment.
 • La gestió dels envasos generats és responsabilitat de les empreses adjudicatàries, les quals han de presentar trimestralment un informe sobre la gestió correcta d’aquests residus. En particular, s’ha d’evitar que els residus d’envasos qualificats com a perillosos tinguin un període d’emmagatzematge superior a sis mesos.
 • Cal complir estrictament les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.
 • Ha de disposar de procediments operatius que incloguin una descripció de l’activitat, una descripció sobre la forma d’avaluar la qualitat, la freqüència, els elements que cal netejar, els mètodes utilitzats (productes, maquinària, etc.) i la gestió dels aspectes ambientals generats.
 • Ha de respondre de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències que s’han de netejar quan es produeixin com a conseqüència de la realització del servei de neteja.
 • Ha de garantir un adequat estoc de productes i la correcta segregació (per tal d’evitar barreges perilloses). Ha de disposar de materials de contenció i recollida en cas de vessament accidental dels productes.
 • Ha de presentar abans d’iniciar el servei, els contractes degudament formalitzats amb el personal de neteja que ha de prestar els serveis. Qualsevol variació contractual ha de ser comunicada al centre. El centre pot requerir la presentació de la documentació que acrediti aquest compliment (còpia dels fulls de nòmina, còpia dels documents TC-1 i TC-2 de liquidació de la quota de la Seguretat Social) i, en cas de detectar o sospitar anomalies, pot traslladar-les a l’autoritat competent en aquest àmbit per a la seva investigació.
 1. Criteris ambientals

Les empreses licitadores han d’aportar una llista amb tots els productes de neteja, higiene, paper i bosses a utilitzar en les tasques d’execució del servei, d’acord amb l’annex 2 d’aquest plec de prescripcions tècniques.

 Qualsevol canvi en els productes utilitzats requereix una comunicació prèvia i s’ha de garantir la qualitat del servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que hi siguin d’aplicació. A aquest efecte la comunicació del canvi ha d’anar acompanyada d’una justificació i de tota la documentació requerida en la licitació que garanteixi que es manté el compliment dels requisits corresponents.

Com a referència per a les especificacions que s’estableixen a continuació, les etiquetes ecològiques de tipus I (segons ISO 14024) són:

 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental
 • Etiqueta ecològica europea
 • Cigne nòrdic
 • Àngel Blau
 • Altra ecoetiqueta oficial equivalent. En aquest cas, cal indicar en un full annex a la documentació la relació dels criteris ambientals que incorpora.

En cada apartat s’indiquen les ecoetiquetes que, de forma específica, contenen els criteris de referència pertinents, sense que aquest fet n’exclogui d’altres no esmentades que puguin incloure els mateixos criteris, que també es poden presentar igualment a l’efecte de la verificació.

3.1. Productes químics de neteja

Les empreses licitadores han d’aportar de cadascun dels productes inclosos a les taules 1.1 i 1.2 de l’annex 2:

 • Fitxa de seguretat del producte
 • Instruccions de manipulació

En les tasques de neteja amb aerosol no es poden utilitzar productes en esprai amb gasos propel·lents. En cas que sigui necessari s’utilitzarà en ampolla que es pugui reomplir amb capçal polvoritzador manual.

Dels productes químics de neteja, cal diferenciar-ne els productes bàsics i la resta de productes de neteja d’ús específic:

3.1.1. Productes bàsics de neteja general

Es consideren productes bàsics de neteja general els que s’utilitzen en les tasques de neteja habituals i que, per tant, es consumeixen en més quantitat i de forma regular. En concret es consideren els següents:

 • Producte de neteja general de terres i paviments.
 • Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes,mampares, etc.).
 • Productes de neteja general de vidres.
 • Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos, cuines, etc.).

Aquests productes s’han d’especificar a la llista de la taula 1.1 de l’annex 2 del plec de prescripcions tècniques.

 Requisits que han de complir els productes bàsics de neteja

Han de complir els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació dels productes tal com es descriuen en alguna ecoetiqueta tipus I, en què s’inclou no contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l’article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

Als efectes de la verificació del compliment d’aquests requisits les empreses licitadores hauran de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa de seguretat dels productes, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

3.1.2. Productes de neteja d’ús específic

Es consideren altres productes de neteja d’ús específic aquells que tenen aplicacions particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici concret puguin arribar a ser d’ús habitual. En concret es consideren els següents:

 • Altres productes per a la neteja de terres i paviments: decapants de sòls, abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets.
 • Altres productes per a la neteja de superfícies especials.
 • Altres productes per a la neteja de vidres.
 • Altres productes per a la neteja de banys i cuines com desembussadors, ambientadors, desinfectants, etc.
 • Altres productes com rentavaixelles, detergents, etc.

Tots aquests productes s’han d’especificar a la taula 1.2 de l’annex 2 del plec de prescripcions tècniques.

Requisits que han de complir els productes específics de neteja

Com a mínim 2 d’aquests productes:

 – Han de complir els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació dels productes tal com es descriuen en alguna ecoetiqueta tipus I, en què s’inclou no contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l’article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

-Als efectes de la verificació del compliment dels requisits anteriors, les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant on s’especifiqui que la formulació del producte no conté cap de les substàncies incloses en les llistes corresponents dels enllaços web (*1 i 2 respectivament) acompanyada de la fitxa de seguretat dels productes, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat:

*1:<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
>

2: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

3.2. Sabó rentamans

Aquest producte s’ha d’incloure a la taula 2 de l’annex 2 d’aquest plec.

Requisits que ha de complir el sabó rentamans

No pot contenir com a ingredients cap substància de les referides en l’article 57 del Reglament (EC) 1807/2006 (Reglament REACH), ni concentracions superiors al 0,01% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l’article 59 del Reglament (EC) 197/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

Als efectes de la verificació del compliment dels requisits anteriors les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant on s’especifiqui que la formulació del producte no conté cap de les substàncies incloses en les llistes corresponents dels enllaços web (*1 i 2 respectivament) acompanyada de la fitxa de seguretat del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat:

*1:<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
>

2: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

 3.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa

      Aquest producte serà aportat pel centre .Tot i això ,si per tal de millorar l’oferta l’empresa adjudicatària inclou aquest producte, s’ha de tenir en compte el següent:

Tots aquests productes, reciclats i no reciclats, s’han de llistar, indicant en cada cas la qualitat (reciclat o no reciclat).

En principi es prioritza i es demana que s’utilitzi com a articles de consum general productes de fibra reciclada, per tant, l’empresa licitadora ha d’incloure obligatòriament 1 article d’aquestes característiques per a paper higiènic i per a paper eixugamans. No obstant això, si s’ofereix una alternativa no reciclada, aquesta ha de complir també amb els criteris ambientals definits a continuació.

Requisits que han de complir els materials de cel·lulosa

3.3.1. Paper higiènic i altres articles de cel·lulosa reciclada

 • Han de ser 100% de fibra reciclada.

A l’efecte de verificar aquest requisit, les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

Ecoetiquetes de tipus I: Per acreditar aquest criteri es poden presentar els certificats del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i Àngel Blau. Per fer-ho amb l’etiqueta ecològica europea, Cigne Nòrdic, FCC o PEFC o altre equivalent, els certificats han d’anar acompanyats de la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada.

3.3.2. Articles de cel·lulosa no reciclada (fibra verge)

 • Tota la fibra verge procedeix de fonts legals.
 • Com a mínim el 50% procedeix de boscos de gestió forestal sostenible.

A l’efecte de verificar que la fibra verge procedeix de fonts legals, les empreses licitadores han de presentar una declaració del fabricant acompanyada de la documentació que acrediti l’origen de la fusta. Si aquest procedeix d’un país signatari de l’Acord d’Associació Voluntari FLEGT, la mateixa llicència FLEGT servirà com a prova. També s’acceptaran les ecoetiquetes de tipus I que incloguin aquest requisit, els certificats de cadena de custodia emesos pel FSC o el PEFC, així com altres sistemes de rastreig certificats per tercers dins de sistemes de gestió ambiental o de qualitat (en aquest cas s’hauran de presentar els procediments corresponents del sistema de gestió).

A l’efecte de verificar que com a mínim que el 50% procedeix de boscos de gestió forestal sostenible les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit, els certificats de cadena de custòdia (com el FSC o PEFC) o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

3.4. Bosses d’escombraries

Tots aquests productes s’han de llistar.

Requisits que han de complir les bosses d’escombraries

3.4.1. Per a bosses d’escombraries de plàstic

 • La matèria primera emprada ha de ser plàstic reciclat postconsum en com a mínim un 80% respecte tot el plàstic usat.
 • El producte ha de complir els requeriments tal com es descriuen a la norma UNE-EN 13592:2003+A1:2007. Sacs de plàstic per a la recollida de deixalla domèstica. Tipus, requisits i mètodes d’assaig, o equivalent.

A l’efecte de verificació del compliment dels requisits les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del fabricant (amb referència específica al % de reciclat i al compliment dels requeriments de resistència o del certificat de norma UNE-EN) acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé una altra documentació equivalent amb referència específica als criteris esmentats.

3.4.2. Per a bosses d’escombraries compostables, per fracció orgànica

Atès que, per l’extensió de la recollida selectiva urbana d’orgànica, en determinats edificis és previsible que s’hagi introduït també la recollida d’aquesta fracció, les empreses licitadores a l’acord marc han d’estar en disposició de proveir també bosses d’escombraries compostables específiques per a aquesta fracció, si així s’estableix al contracte derivat, les quals han de complir el següent:

 • els requisits de biodegradabilitat en 180 dies, tal com es descriuen en la norma UNE-EN 13432:2001. Envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació.
 • els requeriments de resistència tal com es descriuen a la norma UNE-EN 13592:2003+A1:2007. Sacs de plàstic per a la recollida de deixalla domèstica. Tipus, requisits i mètodes d’assaig o equivalent.

A l’efecte de verificar el compliment dels requisits les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del fabricant (amb referència específica al compliment dels requeriments de compostabilitat  /biodegradabilitat i del compliment dels requeriments de resistència o del certificat de norma UNE-EN acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d’etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit, o bé una altra documentació equivalent amb referència específica als criteris esmentats.

 

 1. Responsablitats i assegurança de responsabilitat civil

 Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l’Administració i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l’Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries han de tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil, amb un capital mínim assegurat de 600.000 euros per sinistre i any.

Així mateix, les empreses adjudicatàries han de comunicar de manera immediata al Departament qualsevol modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les condicions de cobertura.

 5. Reunions

 Amb caràcter trimestral es faran reunions de seguiment de l’execució del contracte, amb representants de les empreses adjudicatàries. En aquestes reunions es farà una anàlisi del seguiment del contracte.

Així mateix, a petició del Departament, es convocaran reunions per a la resolució de conflictes i incidències greus que esdevinguin en l’execució del contracte. La convocatòria d’aquestes reunions es farà a l’empresa o empreses afectades i assistirà una persona designada per l’empresa, i un representant del Departament. De les reunions, cal aixecar-ne acta.

6.Horari

El servei es prestarà de dilluns  a divendres amb un total de 18 hores diàries.

L’horari serà de les tres  de la tarda a les nou del vespre.

L’horari dels dies no lectius es proposaran en funció de les necessitats del centre.

 

Cervera, a 15 de maig de 2017

Josefina Folguera i Manuel

Secretària

 

 

Annex 1

 Empresa que realitza actualment el servei de neteja: Serveis i Neteges Segarra SLU.

Relació del personal de neteja del centre:

Netejadora 1 : 6 hores diàries

Netejadora 2 : 6 hores diàries

Netejadora 3 : 6 hores diàries

L’horari de neteja habitual és de les tres de la tarda a les nou del vespre.

 

Annex 2

 Les taules han d’especificar la totalitat de productes de cada categoria, de manera que després serveixin de llista de comprovació a la persona responsable, per al seu seguiment.

Instruccions generals per emplenar les taules

 – Cada filera ha de correspondre a un article comercial.

– Cal ampliar la llista amb tantes files com sigui necessari.

– Si per un tipus de producte es disposa de dos articles diferents, cal introduir una fila per cada article o denominació comercial.

– Cal seguir les instruccions afegides en cada apartat.

– En la columna “mitjà amb què s’acredita” cal especificar la referència de la documentació que el licitador disposa i està en condicions de presentar, per mostrar el compliment dels requisits corresponents.

 

 1. Productes químics

1.1. Productes bàsics de neteja d’ús general

 

Tipus de producte Nom comercial Nom del fabricant Mitjà amb què s’acredita el compliment dels requisits
Terres i paviments
Superfícies generals
Vidres
Superfícies ceràmiques

 

 1.2. Altres productes de neteja d’ús específic

 A la columna “Lliure de substàncies REACH”  cal indicar:

“Sí”: per als productes dels quals es disposa de certesa documentada que no estan inclosos en la llista del REACH.

“No”: per als productes dels quals no es disposa de referència al respecte.

 Recordatori: El licitador ha de disposar (i per tant ha d’especificar a la taula) com a mínim 2 productes on s’acrediti el compliment del requisit, és a dir, on indiqui “sí”.

 

Tipus de producte Nom comercial Nom del fabricant Lliure de substàncies REACH

(Sí/No)

Mitjà amb què s’acredita el compliment dels requisits
         
         
         
         
         
         

 Sabó rentamans

Tipus de producte Nom comercial Nom del fabricant Mitjà amb què s’acredita el compliment dels requisits
Sabó rentamans

 

 3. Productes de paper i cel·lulosa

A la columna “tipus de fibra” cal indicar:

“R”: per a fibra reciclada

“V”: per a fibra no reciclada/verge

Recordatori: L’empresa ha de presentar com a mínim 1 article de fibra reciclada (R) per a paper higiènic i eixugamans. A més d’aquests, el licitador pot llistar altres articles de fibra no reciclada (“V”), que han de complir els requisits que s’estableixen en l’apartat corresponent d’aquest plec de prescripcions tècniques.

 

Tipus de producte Nom comercial Nom del fabricant Tipus de fibra

(R / V)

Mitjà amb què s’acredita el compliment dels requisits
Paper higiènic (WC)        
       
Paper eixugamans        
       
 1. Bosses d’escombraries

A la columna “tipus de plàstic” cal indicar:

“R”: per a plàstic reciclat (mínim 80%)

“C”: per a plàstic compostable

“V”: per a plàstic no reciclat

Recordatori: L’empresa licitadora ha de presentar com a mínim un tipus de bossa de plàstic reciclat (“R”) i un tipus de bossa de plàstic compostable (“C”).

 

Tipus de producte Nom comercial Nom del fabricant Tipus de plàstic

(R / C / V)

Mitjà amb què s’acredita el compliment dels requisits
Bosses d’escombraries        
       
       

 

Data d'actualització: