anagram cat

Núm d’expedient  2/2017

 

Contracte de serveis

 

Procediment: obert

 Tramitació: Ordinària aplicant mesures de gestió eficient d’acord amb les mesures de gestió eficient en la tramitació, establertes en l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

 

Títol: Servei de neteja de l’Institut Antoni Torroja

Número expedient: 2/2017

Òrgan de contractació: Ramon Pollina i Tarrés, Director del centre

Adreça postal: Plaça de la Universitat s/n 25200 Cervera

Adreça Internet: iesantonitorroja.cat

 

Quadre de característiques del contracte de serveis que s’ha d’adjudicar mitjançant procediment obert

 

Núm. de l’expedient: 2/2017

A. Objecte: Servei de neteja del centre Institut Antoni Torroja.

Codi CPV:90919300-5

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu: preu d’acord amb els preus del mercat.

B2. Valor estimat del contracte: 50. 450€, IVA exclòs.

B3. Preu del servei .

Import total:

50.450. €  IVA exclòs

21% d’IVA

61.044,5 € IVA inclòs

 

Import mensual

5.045     € ,IVA exclòs

21% d’IVA

6.104 €  ,IVA inclòs

 

C. Existència de crèdit:

C1: Partida pressupostària  any 2017

C2:Expedient d’abast pluriennal.

 X SI                                                                                      NO

D. Durada del contracte 12 mesos / termini d’execució: de l’1 de setembre de 2017 a l’1 de setembre de 2018.

Possibilitat de pròrrogues:

SI                                                                               X  NO

E.Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

X Ordinària

Urgent

F.Solvència i classificació empresarial:

F1. Solvència: L’empresa licitadora ha d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2 d’aquest plec.

F2. Classificació empresarial d’aportació voluntària:

Grup U, subgrup 1, categoria A o 1

 

G. Altra documentació que les empreses licitadores han de presentar :no es requereix.

H. Garantia provisional: no es requereix.

I. Altra documentació que han de presentar els adjudicataris proposats: Justificant de l’existència i de la vigència d’una pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüencials consecutius per acció o omissió a tercers en l’exercici de l’activitat, amb un capital mínim assegurat de 600.000 € per sinistre i anys.

J. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

 K. Condicions especials d’execució :les detallades en l’annex 6 ‘aquest plec.

L. Subcontractació: Els licitadors no podran subcontractar prestacions.

 M. Revisió de preus: No és procedent per motius  d’estabilitat pressupostària

 N. Termini de garantia: Durant tota l’execució del contracte i les possibles prórrogues .

O. Admissió de variants:

Si                                 X NO

Elements objecte de variant i condicions: els que es detallen en l’annex 8 del present plec

P. Modificacions:

SI, d’acord amb el que estableix l’annex 8 d’aquest plec.              X NO

Q. Contingut  del sobre A (documentació general):

La que es requereix a la clàusula 9.5.1 o, si s’escau, a la clàusula 9.5.2  d’aquest plec.

X   La que es requereix a la clàusula 9.5.3 d’aquest plec.

 

R. Responsable del contracte: Ramon Pollina i Tarrés, Director de l’Institut    AntoniTorroja.

Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de serveis que s’ha d’adjudicar mitjançant procediment obert, d’acord amb les mesures de gestió eficient en la tramitació, establertes en l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

 I. Disposicions generals

 Primera. Objecte del contracte

 1.1. Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de característiques.

1.2. Estructura del contracte: Els lots s’identifiquen, si n’hi ha, a l’apartat A del quadre de característiques.

En el cas que l’objecte del contracte admeti fraccionament en lots, les empreses licitadores poden participar en la realització independent de cada lot, llevat que en l’apartat esmentat s’estableixi l’obligatorietat de licitar a la totalitat.

1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta a l’apartat A del quadre de característiques.

 Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

 Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte, són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.

Tercera. Dades econòmiques del contracte

 3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat B.1 del quadre de característiques

3.2. El valor estimat del contracte s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre de característiques.

3.3 El pressupost de licitació es determina a l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.

Quan l’objecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost dels lots s’indicarà també a l’apartat B.3 del quadre de característiques.

El preu del contracte ha d’incloure, com a partida independent, l’impost sobre el valor afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

Quarta. Existència de crèdit

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de l’objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat c.1 del quadre de característiques.

Si el contracte es formalitza en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.

 Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast pluriennal s’ha de fer constar a l’apartat C2 del quadre de característiques.

L’òrgan que tramita el pagament de la factura és el que s’estableix a l’apartat C3 del quadre de característiques.

 La Intervenció General és l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública.

Cinquena. Termini de durada del contracte

 La durada o termini d’execució del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que, si escau, s’aprovi. Els terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.

El contracte podrà ser prorrogat de mutu acord entre les parts, si així s’indica a l’apartat D del quadre de característiques.

 Sisena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i utilització de mitjans electrònics

 La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els que es disposen a l’apartat E del quadre de característiques.

En cas que la tramitació sigui declarada d’urgència, els terminis establerts per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat, d’acord amb l’article 112.2 b. del Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del TRLCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, s’han de fer preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i s’han de dirigir a l’adreça electrònica que l’empresa hagi indicat.

La formalització del contracte en document administratiu podrà efectuar-se mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries han de tenir un certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, o bé DNI electrònic.

Setena: Capacitat per contractar

Estan facultades per participar en aquesta licitació i, si escau, subscriure el corresponent contracte, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en l’apartat F del quadre de característiques del contracte, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d’activitats que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per executar el contracte correctament.

L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

Les societats professionals han d’acomplir els requisits que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, i aportar el comprovant d’inscripció en el Registre de societats professionals del corresponent col·legi professional.

Vuitena. Solvència de l’empresa contractista i classificació optativa

 Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l’empresari. No obstant això, a l’apartat F del quadre de característiques s’estableixen els requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes establerts als articles 75 i 78 del TRLCSP, com en els termes de grup o subgrup de classificació i de categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, atenent al CPV del contracte. En aquests casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits.

Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l’empresa contractista pot basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.

En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal seguir que disposen l’article 84 del TRLCSP i l’article 9.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb la no-concurrència de determinades prohibicions de contractar i la possessió de les condicions de capacitat d’obrar, habilitació professional i solvència, en els termes establerts en l’article 84.1 del TRLCSP.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar-ne la solvència, en els termes indicats en l’apartat F.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades, i resulta d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups indicats en l’apartat F.2 del quadre de característiques. Quan concorrin en la unió empreses nacionals, empreses estrangeres que no siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin als dos primers grups podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació empresarial i aquestes últimes mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits específics de solvència.

En els contractes de serveis, el valor estimat dels quals no excedeixi de 35.000,00 €, no serà necessari acreditar la solvència econòmica i financera o tècnica o professional, excepte que així s’estableixi a l’apartat F del quadre de característiques.

 

 

II. Disposicions de la licitació i l’adjudicació

Novena. Presentació de documentació i proposicions

 9.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seva proposició en tres sobres (A, B i C) tancats, identificats i signats per la mateixa empresa licitadora o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, amb la documentació que s’especifica a continuació. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació i, si escau, els lots a què concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el contingut. Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins la data i l’hora establerts com a termini màxim de presentació d’ofertes. En aquest cas, l’empresa licitadora ha de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar, a l’òrgan de contractació, per fax o correu electrònic, la remissió de l’oferta abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

La comunicació per correu electrònic en què s’ha remès l’oferta és vàlida si hi ha constància de la transmissió i la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari. En aquest cas, s’ha de procedir a l’obtenció d’una còpia impresa, que s’ha de registrar i incorporar a l’expedient.

En tot cas si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu postal a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o perquè l’òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu postal dins dels deu dies naturals següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de comunicar a les empreses licitadores la nova data d’obertura de proposicions.

Les proposicions que es presentin fora de termini no s’admetran sota cap concepte.

9.2. Les proposicions són secretes i la presentació suposa l’acceptació incondicionada del contingut d’aquest plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

9.3. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes que s’hagin subscrit.

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han d’estar signades pels representants de totes les empreses que la componen.

9.4. Contingut dels sobres

 •  Sobre A: Documentació administrativa general de les empreses licitadores, d’acord amb l’article 146 del TRLCSP.
 • Sobre B: Conté únicament aquells aspectes tècnics relacionats amb l’execució del contracte, la valoració dels quals no sigui automàtica, sinó que respongui a criteris que depenen d’un judici de valor, d’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP i l’article 26 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i que es relacionen a l’annex 4A d’aquest plec.
 • Sobre C: Oferta econòmica, segons model de l’annex 3 d’aquest plec i, si escau, propostes d’execució del contracte en relació amb aquells aspectes que hagin de ser valorats de forma automàtica, d’acord amb fórmules i que no requereixen valoració subjectiva, d’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP i que es relacionen a l’annex 4B d’aquest plec.

La presentació de les proposicions de forma diferent a l’assenyalada anteriorment i que comporti la vulneració del secret de les proposicions tècniques i/o econòmiques fins al moment de la seva obertura pública, donarà lloc a l’exclusió de l’empresa licitadora.

9.5. Contingut del sobre A (documentació general)

La inclusió del document de l’oferta econòmica en el sobre A o de qualsevol altre document que formi part de la proposició tècnica o econòmica (corresponent als sobre B o C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.

9.5.1. Empreses no inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica

Si es tracta d’una persona física ha de presentar el DNI o passaport no caducat, el NIF i l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients o els certificats indicats a l’apartat 3 de l’annex I del RGLCAP.

Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació de l’empresa, que figuren inscrits en el registre local professional, comercial o anàleg, o, si no n’hi ha, que actuen amb habitualitat en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l’article 16 del TRLCSP o, en cas contrari, informe de reciprocitat.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’aquestes en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar empresa adjudicatària. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.

b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder suficient per fer-ho i una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o del passaport. Aquests poders han de ser validats per l’assessoria jurídica de qualsevol unitat departamental, territorial o central del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, i s’ha d’incloure l’esmentada validació a la documentació que cal presentar.

Per fer la validació, el poder ha de reunir els requisits següents:

– Ha de ser escriptura pública.

– Ha de ser còpia autèntica.

– Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.

c) Classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica o professional

Presentació de la classificació empresarial optativa, si escau, o de la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb l’establert a l’apartat F del quadre de característiques i, conforme a les previsions de la clàusula vuitena d’aquest plec.

En el supòsit que l’objecte del contracte es fraccioni en lots, és necessari precisar, dins i fora del sobre A, els lots a què es concorren, a l’efecte d’apreciar la suficiència de la classificació empresarial o, si escau, de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional acreditada.

d) Declaració responsable conforme l’empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració, determinades en l’article 60 TRLCSP i, especialment, de trobar-se al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1A.

 També ha de constar una adreça electrònica als efectes de notificacions.[1]

 

[1]   . Si les notificacions es fan a través del servei e-NOTUM cal una autorització de l’empresa a aquest efecte, en la qual es designarà les persones autoritzades a rebre les notificacions i on s’ha d’indicar l’adreça electrònica on rebre les notificacions. El sistema de notificació e-NOTUM es durà a terme de la manera següent: L’òrgan de contractació enviarà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició a l’e-NOTUM.

 

 

En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre.

 e) Garantia provisional

 Constitució de la garantia provisional quan resulti exigible d’acord amb l’apartat H del quadre de característiques, i per l’import que es determini.

La garantia provisional es pot constituir:

A) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.

L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.

B) Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, sense, dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, en la forma i condicions reglamentàries, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit, establiment financer de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i l’annex V del RGLCAP.

C) Per contracte d’assegurança de caució presentat davant l’òrgan de contractació, d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació.

En el cas d’unions temporals d’empresaris les garanties provisionals poden constituir-se per una o diverses empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi solidàriament tots els integrants de la unió temporal.

La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a l’empresa adjudicatària fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.

L’empresa adjudicatària pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o constituir una garantia ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·la simultàniament a la constitució de la definitiva.

f) Submissió als jutjats i tribunals espanyols

 Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1A/1B.

g) Grup empresarial

Les empreses han d’aportar, si escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup a l’efecte de poder apreciar, si escau, que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. 

h) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades

 Si escau, s’ha d’aportar la declaració responsable que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre treballadors amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1A/1B.

i) Declaració conforme es disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

 Si escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1A/1B.

j) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o personals, si així és requereix  

k) Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els apartats de personalitat i solvència del sobre A són, al seu parer, confidencials. No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic. En tot cas, tenen caràcter confidencial les dades personals i les dades relatives a l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional acreditada, excepte que s’hagi autoritzat la cessió o comunicació.

l) En el seu cas, relació del/s lot/s al/s qual/s es licita, a l’efecte de determinar el compliment de la solvència.

m) Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat G del quadre de característiques o que acrediti el compliment i les condicions de les circumstàncies que cal tenir en compte per aplicar els criteris d’adjudicació addicionals a què fa referència la clàusula dotzena (que s’aplicaria en cas d’empat).

 9.5.2 Empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE)

Les empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores  (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (http://www.gencat.cat/economia/jcca) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE) han de fer constar aquesta circumstància a la caràtula del sobre A i només estan obligades a incorporar-hi la documentació següent:

a) Declaració responsable de l’empresa licitadora en què es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variacions

 En cas que alguna de les dades inscrites hagués patit modificacions, caldrà aportar la documentació actualitzada. La incorporació del certificat del RELI al procediment podrà efectuar-se d’ofici per l’òrgan de contractació, sol·licitant-lo directament al Registre electrònic d’empreses licitadores, sens perjudici de que les empreses licitadores hagin de presentar, en tot cas, la declaració responsable esmentada.

b) La documentació indicada a l’apartat 9.5.1 que no figuri inscrita en el RELI o ROLECE (apartat d a apartat m).

A més, les empreses inscrites en el ROLECE han d’aportar la documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, d’acord amb les previsions de la clàusula vuitena.

c) Declaració responsable conforme al model de l’annex 1A/1B

9.5.3. Contractes de serveis de valor estimat inferior a 90.000 € o de valor estimat igual o superior en què es prevegi la substitució inicial de la documentació acreditativa dels requisits previs per la presentació d’una declaració responsable.

a) Declaració responsable en la qual l’empresa licitadora indiqui que reuneix, en el moment de presentació de la proposició, els requisits de capacitat i de solvència establerts en les clàusules setena i vuitena d’aquest plec, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1B d’aquest plec.

Així mateix, aquesta declaració ha de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i signar proposicions en nom de l’empresa, com també, si escau, a la resta d’aspectes relacionats en les lletres d, f, h, i i de l’apartat 9.5.1 i ha d’anar acompanyada de les dades generals identificatives de l’empresa licitadora.

D’acord amb el que estableix la clàusula dotzena d’aquest plec, l’acreditació de la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la declaració responsable, l’ha d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació pot demanar a les empreses licitadores, per garantir la correcta finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser empresa adjudicatària del contracte.

b) La documentació indicada a la clàusula 9.5.1, lletres e, g, j, k, l i

 9.6. Contingut del sobre B (documentació tècnica corresponent als criteris d’adjudicació quantificables en funció d’un judici de valor)

 Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció d’un judici de valor. La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ha d’ajustar, si escau, als continguts assenyalats en l’annex 4A i d’acord amb el model que s’adjunta com annex 4C d’aquest plec.

La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o de qualsevol altre document que formi part de la proposició tècnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació dels criteris de valoració objectiva abans de la dels criteris de valoració subjectiva.

A l’apartat O del quadre de característiques consta si s’admeten variants o millores, i, si escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es podran presentar com a màxim 3 ofertes.

També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades tècniques incorporades en els sobres B són, al seu parer, confidencials, sense que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a confidencial. Les empreses hauran de justificar el motiu del caràcter confidencial dels documents i/o dades als efectes que l’òrgan de contractació pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents d’accés públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació d’altres empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la qual es vulgui consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina part de la seva proposta tècnica té caràcter confidencial.

9.7. Contingut del sobre C (oferta econòmica i, si escau, documentació tècnica corresponent als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica)

Oferta econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com annex 3. No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

Si escau, memòria explicativa de l’oferta presentada en relació a les característiques incloses al plec de prescripcions tècniques i als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, en els termes previstos a l’annex 4B d’aquest plec.

A l’apartat O del quadre de característiques consta si s’admeten variants o millores, i, si escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es podran presentar com a màxim 3 ofertes.

També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades tècniques incorporades en els sobres C són, al seu parer, confidencials, sense que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a confidencial. Les empreses han de justificar el motiu del caràcter confidencial dels documents i/o dades a l’efecte que l’òrgan de contractació pugui considerar-los com a tals. No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents d’accés públic ni l’oferta econòmica, atès que és objecte de lectura en acte públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació d’altres empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la qual es vulgui consultar, perquè es pronunciï justificadament sobre quina part del sobre C té caràcter confidencial.

 Desena. Mesa de contractació

La Mesa de Contractació és la que es determina a l’annex 5 del present plec.

La Mesa de Contractació, en fase interna, analitza la capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables mitjançant un judici de valor, si n´hi ha, i proposa l’admissió o inadmissió d’empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en la fase interna, que impedeixin a les empreses licitadores la continuació del procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-tresena.

La Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, podrà demanar (atorgant un termini màxim de 5 dies) aclariments de la documentació continguda en els sobres, o documentació complementària, sense que això pugui afectar la lliure concurrència i la igualtat d’oportunitats.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de l’obertura del sobre C.

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació, es notificarà en el perfil del contractant del centre (web del centre), el dia, lloc i hora en què tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

En aquest acte públic i prèviament a l’obertura pública dels sobres C, s’ha de donar vista a les proposicions valorables mitjançant un judici de valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de la Mesa adoptats en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.

Finalment s’han d’obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.

L’òrgan de contractació podrà autoritzar que l’acte públic d’obertura de les proposicions valorables amb criteris automàtics es faci de forma no presencial, utilitzant mitjans audiovisuals o electrònics. La realització d’un acte públic no presencial no podrà menyscabar els principis d’igualtat, no-discriminació, publicitat i transparència en el desenvolupament de l’acte. En l’acta s’ha de fer constar que la reunió ha estat no presencial i en formarà part el document audiovisual o tecnològic que reprodueixi l’acte.

Aquest acte públic es regeix per allò que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.

Onzena. Comitè d’experts

 En el supòsit en què la puntuació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor sigui superior a la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, la valoració dels criteris esmentats en primer lloc correspon a un comitè d’experts, que ha d’estar format pels membres establerts a l’annex 5.

La composició del comitè d’experts s’ha d’ajustar a allò que estableix l’article 28 del Reial decret 817/2009.

 Dotzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa

 12.1. Criteris de valoració de les ofertes

 Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en l’annex 4.

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, la proposició que compleixi amb el criteri d’adjudicació addicional que es determina en l’annex 4, d’entre els següents:

– La preferència en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per les persones físiques o jurídiques en l’adjudicació del contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.

– La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

– La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per aquelles empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades en la Llei 44/2007 de 13 de desembre per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.

– Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.

12.2. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’ha de dur a terme en funció dels límits i paràmetres objectius establerts a l’annex 4.

En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa de Contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça electrònica facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora tindrà un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

12.3. Classificació de les ofertes, requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i adjudicació del contracte

12.3.1 L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per fer aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a l’annex 4.

12.3.2. L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa per tal que, en un termini de 10 dies hàbils des del següent en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent:

1. L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.

Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social, cal que autoritzi l’òrgan de contractació a obtenir d’ofici aquestes dades, mitjançant la presentació de la declaració responsable de l’annex 1A o 1B, segons procedeixi, d’aquest plec, o, alternativament, aporti la documentació següent:

a) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE):

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

 • Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

 

b) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:

 • Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
 • Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
 • Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acredita mitjançant una declaració responsable.

A tal efecte són vàlides els certificats, impresos per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.

2. En cas que en el sobre A només s’hagi aportat la documentació indicada a la clàusula 9.5.3, caldrà presentar la documentació exigida a la clàusula 9.5.1 a, b i c, o -en el cas d’empreses licitadores inscrites al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE) -, a la clàusula 9.5.2.a del present plec.

3. Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.

4. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula tretzena d’aquest plec.

5. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents, en el cas que el valor estimat de contracte sigui igual o superior a 60.000 euros.

6. En el cas que les prestacions que es contracten s’hagin de prestar de forma continuada en el centre, caldrà aportar una relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es fa mitjançant la presentació dels TC-2 corresponents. Alternativament, i si escau, declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

7. Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte, s’especifiqui a l’apartat I del quadre de característiques del contracte.

En cas que en el sobre A només s’hagi aportat la documentació indicada a la clàusula 9.5.3, la Mesa de Contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament relativa a la capacitat, representació i solvència  (clàusula 9.5.1 a, b i c, o -en el cas d’empreses licitadores inscrites al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE) -, a la clàusula 9.5.2.a del present plec. Si la Mesa de Contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la mateixa Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Si no s’emplena adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de Contractació s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència i causa de prohibició de contractar.

Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

12.3.3. Un cop rebuda la documentació, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar, motivadament, el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

El contracte s’ha d’adjudicar en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, transcorregut el qual els licitadors no estan obligats a mantenir les seves ofertes. Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació podrà ampliar aquest termini.

L’adjudicació s’ha de notificar a les empreses licitadores per correu electrònic o per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció pel destinatari i publicar-la en el perfil de contractant (web del centre) de forma simultània, indicant el termini en què s’ha de formalitzar el contracte. Aquesta notificació ha de contenir, en tot cas, la informació que preveu l’article 151.4 del TRLCSP.

Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació, amb la corresponent notificació a les empreses licitadores. També podrà desistir del procediment abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

Tretzena. Garantia definitiva

 13.1. El candidat proposat com a empresa adjudicatària ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat J del quadre de característiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà del seu requeriment.

13.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a.

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions reglamentàries, d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, que s’ha de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a.

d) Mitjançant la retenció de la quantitat en el preu del servei. En aquest cas, el candidat proposat com empresa adjudicatària ha de presentar, davant l’òrgan de contractació, un escrit demanant la retenció d’aquesta quantitat de la/es primera/es factura/es o, si escau, del pagament de l’import total del contracte, en concepte de garantia definitiva.

13.3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat J del quadre de característiques i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió temporal.

13.4. La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del TRLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva.

13.5. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.

13.6. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.

13.7. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.

13.8. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

13.9. En el cas que no es reposi la garantia en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.

13.10. Pel que fa al règim de devolució, execució i confiscació de les garanties s’estarà al que estableix el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar.

III. Disposicions relatives a la formalització del contracte

 Catorzena. Formalització i perfecció del contracte

14.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, si bé l’empresa adjudicatària pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació podrà ampliar aquest termini.

14.2. Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, en el moment de la formalització del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

14.3. El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 26 del TRLCSP i en l’article 71 del RGLCAP.

14.4. Si el contracte no es pogués formalitzar en el termini indicat per causes imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració pot acordar la confiscació sobre la garantia definitiva, de l’import de la garantia provisional si s’hagués exigit.

14.5. En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que l’empresa contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte.

14.6. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta és requisit imprescindible per poder-ne iniciar l’execució, llevat que sigui de tramitació d’emergència, de conformitat amb l’article 113 del TRLCSP.

14.7. Publicitat de la formalització dels contractes

La formalització dels contractes es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació (web del centre) indicant, com a mínim, les mateixes dades de l’anunci d’adjudicació.

Un cop formalitzat el contracte es comunicaran al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sense perjudici de l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.

 IV. Disposicions relatives a l’execució del contracte

 Quinzena. Execució i supervisió dels serveis

 El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les instruccions que, per a la seva interpretació, l’òrgan de contractació doni al contractista.

 Setzena. Programa de treball

 En els treballs de tracte successiu i en aquells serveis en què es prevegi a l’annex 4 (A o B) del plec, l’empresa contractista està obligada a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació.

Dissetena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

17.1. L’empresa contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels terminis parcials (fixats, en el seu cas, en el programa de treball).

17.2. Si en relació a qualsevol termini total o parcial, l’empresa contractista incorregués en demora per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en l’article 213 del TRLCSP per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del TRLCSP. L’administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.

17.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en l’article 118 del TRLCSP) o de les condicions essencials d’execució a què fa referència l’article 228.bis del TRLCSP es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en l’article 212 del TRLCSP.

17.4. Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.

17.5. Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.

17.6. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

Divuitena. Control en l’execució del contracte

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest, sense perjudici de les funcions de la persona responsable del contracte.

Es designa, com a responsable del contracte a la persona que s’indica a l’apartat R del quadre de característiques, que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.

Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que ha de fer referència a l’execució del contracte i, en particular, a l’adequació del disseny i als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

 Dinovena. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

 

V. Disposicions relatives als drets i obligacions de les parts

Vintena. Abonaments a l’empresa contractista

20.1. L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial del contracte expedits per l’òrgan competent.

20.2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 i disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP.

20.3. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.

 

Vint-i-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista

 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

 Vint-i-dosena. Altres obligacions de l’empresa contractista

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de Seguretat Social, fiscal i mediambientals, així com d’integració social de persones amb discapacitat. En el cas que les prestacions que es contracten s’hagin de prestar de forma continuada en el centre, caldrà aportar una relació del nou personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC-2 corresponents.

b) L’empresa contractista es compromet a complir totes les obligacions que, com a ocupadora, li són d’aplicació en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i la normativa de desenvolupament i, en particular, si li és d’aplicació, a complir amb allò establert a l’article 24 de la LPRL i al capítol III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la LPRL, amb l’objectiu de garantir una correcta coordinació d’activitats empresarials entre el centre i l’empresa contractista. A aquests efectes, ha d’aportar, si escau, la documentació que s’indica a l’annex 9, un cop formalitzat el contracte i abans d’iniciar la seva execució.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària ha d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

e) Si escau, l’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació, de la formalització del contracte i de qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

f) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

g) L’adjudicatari es compromet a facilitar la informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

h) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà en l’apartat K del quadre de característiques.

Vint-i-tresena. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.

Vint-i-quatrena. Modificació del contracte

Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir modificacions per raons d’interès públic en els supòsits previstos en el Títol V del Llibre I del TRLCSP i d’acord amb el procediment regulat a l’article 211.

En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per a l’empresa contractista.

Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb el que es disposa a l’article 156 del TRLCSP.

En cas que el contracte admeti modificacions, les seves condicions, abast i límits es troben detallats en l’annex 8 del present plec.

La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió o transmissió d’empresa o branca d’activitat, així com la revisió de preus i la cessió del contracte s’hauran de tramitar com a modificació del contracte.

Vint-i-cinquena. Suspensió del contracte

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’ha de signar una persona representant de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.

L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

 

VI. Disposicions relatives a la cessió, la subcontractació i la revisió de preus del contracte

Vint-i-sisena. Cessió del contracte

 Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’empresa adjudicatària a una tercera persona, prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP.

Vint-i-setena. Subcontractació

 27.1. L’empresa contractista pot concertar amb terceres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat L del quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

27.2. La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies que s’estableixen a l’article 227.2 del TRLCSP.

27.3. La infracció de les condicions establertes en l’article 227 anteriorment esmentat per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.

27.4. Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal. Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració contractant per les obligacions contretes amb aquestes per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

27.5. En cap cas poden concertar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.

27.6. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceixi la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

27.7. El pagament a les empreses subcontractistes i subministradores es regeix pel que disposa l’article 228 del TRLCSP.

 27.8. Quan així es determini en l’apartat L del quadre de característiques, és obligatòria la subcontractació amb terceres empreses no vinculades, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt, no excedeixin del 50% de l’import del pressupost del contracte i sempre que concorrin les circumstàncies detallades en l’article 227.7 del TRLCSP. Aquesta obligació es considera una condició especial d’execució del contracte als efectes previstos en els articles 212.1 i 223.f del TRLCSP.

 Vint-i-vuitena. Revisió de preus

La revisió de preus només és procedent quan el contracte s’ha executat en un 20% del seu import i han transcorregut dos anys des de que es va formalitzar. La resta de condicions de la revisió de preus es regeix pels articles 89 a 94 del TRLCSP.

En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a l’apartat M del quadre de característiques.

VII. Disposicions relatives a l’extinció del contracte

 Vint-i-novena. Recepció i liquidació

 La recepció i liquidació del contracte es fa conforme el que disposen els articles 222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.

L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si escau, ha de requerir la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la recepció.

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de l’obligació de pagament o té dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Les unitats de recepció del contracte han de comprovar el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i han de fer-ne referència expressa en els certificats de recepció i execució correcte.

Trentena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat M del quadre de característiques i comença computar-se a partir de la recepció dels serveis. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.

Un cop s’han acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es dicta l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, sens perjudici del que estableix l‘article 312 del TRLCSP per al contracte d’elaboració de projectes d’obres.

Trenta-unena. Resolució dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 216.6, 223.a 225 i 308 i 309 del TRLCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte les especificades en l’annex 7.

També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte el certificat emès per la persona designada per l’Administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del TRLCSP.

En tots els casos cal seguir el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.

VIII. Disposicions relatives al règim jurídic i impugnació

 

Trenta-dosena. Règim jurídic del contracte

 Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a)  Directiva 2014/24/UE, del parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació directa.

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot el que no estigui derogat pel TRLCSP.

e) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

f) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no n’hi hagi, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir‑les.

 Un cop formalitzat el contracte, s’han de comunicar al Registre de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sens perjudici de l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.

 Trenta-tresena. Règim de recursos

33.1. En els contractes de serveis, els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de contractació són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

33.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, i contra els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, procedirà la interposició de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Trenta-quatrena. Règim d’invalidesa

 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst als articles del 31 a 36 del TRLCSP.

Trenta-cinquena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

 

Cervera, 15  maig de 2017

El Director

Ramon Pollina i Tarrés

 

 

Annex 1A. Declaració responsable per a persona jurídica o física[1]

<nom i cognoms del/de la representant legal>, amb DNI núm. <núm. de DNI>, <en nom propi> / <en representació de l’empresa <nom de l’empresa> amb CIF núm. <núm. de CIF>>, com a apoderat/ada o administrador/a únic/a, solidari/ària o mancomunat/ada, segons l’escriptura pública amb núm. de protocol <número>, atorgada en data <data> davant del notari/ària del Col·legi de <nom>, <Sr./Sra.> <nom del notari/ària>, vigent en data d’avui,

Declaro:

Que l’empresa a la qual represento, com a empresa licitadora del contracte <objecte del contracte>:

 • Està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP.
 • Està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
 • La plantilla de l’empresa està integrada per un nombre treballadors amb discapacitat de com a mínim el 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril:
 • No (exempta d’acord amb l’art. 42 del Reial decret legislatiu 1/2013)

– Nombre total de treballadors de l’empresa: <nombre total de treballadors >

A. Nombre de treballadors amb discapacitat: <nombre de treballadors amb discapacitat>

B. Equivalència en nombre de treballadors amb discapacitat de les mesures alternatives adoptades: <equivalència en nombre de treballadors amb discapacitat>

Total de treballadors amb discapacitat (A+B): <total de treballadors amb discapacitat>

– Nombre total de treballadors discapacitats fixos: <nombre total de treballadors amb discapacitat fixos>

 • En cas de ser una empresa estrangera, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
 • Si escau, disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 • No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
 • No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
 • En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a l’obertura, instal·lació i funcionament legal.
 • La informació i documents aportats en els sobres A, B i C són de contingut absolutament cert.
 • Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació del contracte.
 • Disposa de l’adreça electrònica <adreça electrònica> per a les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte.

I, per què així consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura de l’apoderat/ada

<Lloc i data>

 

 

 

 

Annex 1B. Declaració responsable per a persona jurídica o física[2]

 

Nota: Aquest annex només s’ha de presentar en el cas que el valor estimat del contracte (lot o suma dels lots als quals es liciti) sigui inferior a 90.000 euros i s’opti per substituir la documentació a què fa referència l’article 146.1 del TRLCSP per una declaració responsable.

<nom i cognoms del/de la representant legal>, amb DNI núm. <núm. de DNI>, en nom i representació de l’empresa <nom de l’empresa>, amb CIF/NIF núm. <núm. de CIF/NIF>, com a apoderat/ada o administrador/a únic/a, solidari/ària o mancomunat/ada, segons l’escriptura pública amb núm. de protocol <número>, atorgada en data <data> davant del notari/ària del Col·legi de <nom>, <Sr./Sra.> <nom del notari/ària>, vigent en data d’avui,

 1. Que l’empresa a la qual represento, com a empresa licitadora del contracte <objecte del contracte>:

a) Està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar empresa adjudicatària.

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

c) Si escau, que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril:

 • No (exempta d’acord amb l’art. 42 del Reial decret legislatiu 1/2013)

– Nombre total de treballadors de l’empresa: <nombre total de treballadors >

A. Nombre de treballadors amb discapacitat: <nombre de treballadors amb discapacitat>

B. Equivalència en nombre de treballadors amb discapacitat de les mesures alternatives adoptades: <equivalència en nombre de treballadors amb discapacitat>

Total de treballadors amb discapacitat (A + B): <total de treballadors amb discapacitat>

– Nombre total de treballadors discapacitats fixos: <nombre total de treballadors amb discapacitat fixos>

 

d) En cas de ser una empresa estrangera, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

e) Si escau, disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

f) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

g) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

h) Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

i) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.

j) Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles pròrrogues i/o modificació del contracte.

k) Disposa de l’adreça electrònica <adreça electrònica> per a les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte.

 

 1. Que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I, per què així consti, signo aquesta declaració responsable.

 

Signatura

<Lloc i data>

 

 

 

Annex 2. Documents d’acreditació de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

 Solvència econòmica i financera

 

(Nota per al centre: la solvència econòmica i financera és la que es recull a l’article 75 del TRLCSP. Orientativament, es proposa la següent)

 Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari/ària, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. (Amb el mínim anual de ……….euros).

Solvència tècnica o professional

 (Nota per al centre: la solvència tècnica o professional és la que es recull a l’article 78 del TRLCSP. Orientativament, es proposa la següent)

Relació dels principals serveis que s’han fet durant els darrers cinc anys, entre els quals hi ha d’haver, com a mínim, un de pressupost equivalent a l’import al qual es licita i que tinguin relació amb l’objecte del contracte, amb indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats.

Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari/ària és una entitat del sector públic; quan el destinatari/ària és un comprador/a privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari/ària.

  

Altres documents

 

Annex 3. Model d’oferta econòmica

 

<Nom i cognoms del licitador/a>, amb NIF <núm. NIF>, amb residència a <població>, <al carrer/a la via/a l’avinguda> <nom de la via>, número <número>,

Declaro:

 1. Que estic assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte <descripció del contracte>, amb expedient número <número>,
 2. Que em comprometo, <en nom propi / en nom i representació de l’empresa / entitat …………>, a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de <import en lletres i en números > euros, dels quals <import> euros es corresponen al preu del contracte i <import> euros, a l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Preu mensual: <import>euros, IVA exclòs

<percentatge>% d’IVA

<import>euros, IVA inclòs

Preu total:       <import>euros, IVA exclòs

<percentatge>% d’IVA

<import>euros, IVA inclòs

I, perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.

En cas d’errada aritmètica en l’oferta, la Mesa acceptarà com a oferta definitiva la que resulti de tornar a calcular correctament l’oferta a partir dels preus unitaris oferts pel licitador (IVA exclòs).

I, perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.

Signatura de l’empresa licitador/a o de l’apoderat/ada

Nom i cognoms

<Lloc i data>

 

Annex 4. Criteris d’adjudicació

 (Nota per al centre: És important concretar els criteris de valoració de les ofertes. En tots els criteris de valoració s’ha de determinar la ponderació assignada i com es distribuirà la puntuació entre cada aspecte que es valora i quins seran tots i cadascun dels aspectes que es valoraran: cal evitar, per tant, les indeterminacions i les llistes obertes.

 Només es poden considerar variants o millores admissibles les que estiguin previstes amb el suficient grau d’identificació en els plecs, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte i s’estableixi la forma que incrementaran la valoració de l’oferta que les contingui.

 Aquest és un exemple orientatiu de criteris de valoració per a un servei de neteja. En cas d’altres objectes caldria fer l’adaptació corresponent. La puntuació automàtica no pot ser inferior a 51 punts.)

 

            Criteris                                                                      Ponderació (%)

 a) ******************                                                                         **%

b) ******************                                                                          **%

c) *****************                                                                            **%

d) *****************                                                                            **%

A) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor (sobre B):
     Fins a *** punts, desglossats d’acord amb els barems següents:

 

A.1. Forma de realització dels treballs, considerant el personal i els mitjans tècnics o mecànics que s’utilitzaran. Es valorarà aquest apartat fins a un màxim de *** punts, d’acord amb els barems següents:

 • Mecanismes de supervisió dels treballs que cal fer, oferts per l’empresa, que garanteixin la realització correcta del servei: fins a *** punts.
 • Sistemes de verificació de la presència i assistència del personal: fins a *** punts.

A.2. Millores tècniques. Es valorarà aquest apartat fins a un màxim de *** punts, d’acord amb els barems següents:

 • Major freqüència de les operacions que cal fer segons el calendari establert en el plec de prescripcions tècniques: fins a *** punts.
 • <…>: fins a **** punts.

B) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica (sobre C): Fins a *** punts, desglossats d’acord amb els següents barems:

B.1 La fórmula que s’aplica per valorar el preu (IVA exclòs), és la següent:

Preu de l’oferta més econòmica

__________________________________ x *** punts

Preu de l’oferta que cal valorar

 B.2…………………fins a *** punts

 

En quedaran excloses les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost de licitació, tant l’import unitari com l’import total del contracte i les empreses que no presentin una oferta econòmica.

Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes (si escau)

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 152.3 del TRLCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 2 i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

 1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d’adjudicació que no són preu.
 2. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.

En aquest supòsit, la Mesa de Contractació demanarà a l’empresa afectada un informe justificatiu de la viabilitat de la seva oferta, que haurà de ser lliurat en el termini màxim de tres dies hàbils des de la notificació del requeriment. A la vista d’aquest informe, i del que elaboraran els serveis tècnics de l’Administració, la Mesa de Contractació podrà declarar l’oferta d’anormalment baixa i, per tant, proposarà a l’òrgan de contractació l’excloure-la de la classificació, segons estableix l’article 152.4 del TRLCSP.

Així mateix, podrà ser considerada oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu del servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons conveni aplicable en el municipi d’execució del contracte, més els costos derivats de la legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.

Criteri d’adjudicació addicional per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa en cas d’empat

En compliment de la disposició addicional quarta del TRLCSP, en cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per empreses que en el moment de presentació de l’oferta, tinguin a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 treballadors, al % de treballadors discapacitats en plantilla que acreditin, caldrà sumar-li un 2% amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb les empreses de més de 50 treballadors.

 • Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i, a més, acrediten tenir idèntic percentatge de relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.
 • Si les empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i acrediten el mateix percentatge de persones amb discapacitat en la seva plantilla, la situació de desempat es resoldrà adjudicant aquest contracte a l’empresa licitadora que disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • En el cas de persistir l’empat, aquesta situació es resoldrà mitjançant un sorteig que es durà a terme en acte públic, prèvia preceptiva convocatòria.

 

Annex 4A. Documents de la proposta tècnica que han de presentar les empreses licitadores corresponent als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor (sobre B)

(Exemple)

La proposta tècnica no pot tenir una extensió superior a 10 pàgines, escrites per ambdues cares, i s’ha de presentar sempre en blanc i negre. En el cas que excedeixi aquest nombre de pàgines, les pàgines addicionals no seran objecte de valoració.

 1. Memòria que ha de contenir la descripció de la forma de fer els treballs, indicant els mecanismes de supervisió, els sistemes de verificació de la presència i assistència del personal.
 1. Memòria que ha d’especificar, si escau, les millores tècniques presentades per l’empresa (major freqüència de les operacions que cal desenvolupar segons el calendari establert en el plec de prescripcions tècniques…).
 1. Altres documents que vulgui presentar l’empresa per al coneixement més ampli de la seva activitat.

 (Nota per al centre: cal indicar la documentació oportuna, segons el criteri d’adjudicació addicional escollit a l’annex 4).

 

Annex 4B. Documents de la proposta tècnica que han de presentar les empreses licitadores corresponent als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (sobre C)

En aquest sobre C cal incloure l’oferta econòmica segons model de l’annex 3.

 

 

Annex 4C. Model de proposta tècnica

En relació amb la licitació dels serveis de <nom dels serveis>, expedient núm. <núm.>, <nom i cognoms>, <en nom propi>/<de l’empresa <nom empresa>> presenta l’oferta tècnica següent:

(En cas que sigui necessari, es pot adjuntar, a aquest model de proposta tècnica, altra documentació per complementar l’oferta tècnica)

 Proposta tècnica

 Criteri 1

 

 

Criteri 2

 

 

 Criteri 3

 

 

 Criteri 4

 

 

 

Annex 5. Mesa de contractació

 

La Mesa de Contractació serà designada per l’òrgan de contractació i estarà integrada per:

 • un president/a: Josefina Folguera i Manuel
 • i un mínim de quatre vocals: Vocal 1: Sílvia Pascual i Sol

Vocal 2:Josep Gual i Torrescassana

Vocal 3:Maria Fontova i Salse

Vocal 4:Victor Cairó i Torres

El vocal 4 també actuarà com a secretari/ària de la Mesa.

 Comitè d’experts: no

  

Annex 6. Condicions especials d’execució i penalitats específiques per incompliment

 (Exemple)

Condicions laborals i socials: D’acord amb l’article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors, en relació amb la subrogació del personal, l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el personal que actualment presta el servei, que s’indica en un annex del plec de prescripcions tècniques amb la informació següent: tipus de contracte (codi INEM), categoria professional, horari de treball i dies de servei a la setmana, salari anual, antiguitat, drets econòmics adquirits i, si escau, si el treballador/a està de baixa i des de quina data.

El personal esmentat dependrà exclusivament de l’adjudicatari/ària, per tant, aquest/a tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, i altres disposicions vigents de seguretat i higiene en el treball, referides al personal al seu càrrec.

Igualment, per acreditar el compliment de les obligacions laborals, l’adjudicatari/ària ha de presentar semestralment una còpia dels TC (documents de cotització) del personal que presta el servei, corresponents al període vençut. Amb l’objectiu d’identificar el personal que es troba en els locals del centre educatiu, les baixes dels treballadors s’han de comunicar immediatament de produir-se amb l’especificació del motiu; les altes s’han de comunicar abans d’iniciar-se la jornada, amb l’especificació també del motiu.

En cas d’accident o de perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors exercint les seves tasques, l’adjudicatari/ària ha de complir el que disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en el centre educatiu.

Els danys que aquest personal pugui causar en el mobiliari i instal·lacions del centre educatiu, ja sigui per negligència o frau, seran indemnitzats pel/per la contractista, sempre a judici del centre educatiu. Igualment el/la contractista serà responsable de les sostraccions de qualsevol material, valors i efectes imputables al seu personal.

En cas de finalització del contracte i de subrogació d’una altra empresa, el/la contractista es compromet a complir el que estableix l’esmentat article 46 de l’Estatut dels treballadors així com els convenis sectorials aplicables.

Penalitats: Les generals del TRLCSP.

 

Annex 7. obligacions contractuals essencials, i principis ètics i regles de conducta

Els contractistes, quan l’Administració així ho requereixi, han de proporcionar la informació a la qual es refereix l’article 228 bis del Text refós de la llei de contractes del sector públic.

Si és procedent per l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre central de delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals corresponent, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i l’adolescència).

 

Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les relacions en l’àmbit de la contractació pública amb el sector públic de Catalunya

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

 1. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.

b) No fer accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de les conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest faci per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

 1. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

 

Annex 8. Modificació del contracte

D’acord la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest contracte es podrà modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària. (Nota per al centre: Cal tenir en compte que aquestes modificacions seran a la baixa.)

 La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió o transmissió d’empresa o branca d’activitat i la cessió del contracte, si escau, s’hauran de tramitar com a modificació del contracte.

 (Nota per al centre: En cas de modificacions a l’alça cal indicar el supòsit en què es podrà fer ús, el percentatge de modificació i sumar-lo al valor estimat del contracte.)

 

 Annex 9. Coordinació d’activitats empresarials

L’empresa contractista del servei haurà d’aportar, al centre educatiu i amb la màxima antelació possible abans de l’inici de la intervenció, la documentació següent:

 1. Modalitat d’organització preventiva de l’empresa. En cas de ser un servei de prevenció aliè, còpia de l’últim rebut.
 1. Avaluació dels riscos, signada per un tècnic/a de prevenció, de l’activitat que s’ha de desenvolupar al centre i les mesures preventives generals i específiques associades, amb especial incidència en els riscos que puguin afectar els treballadors del centre o d’altres entitats/persones físiques o jurídiques concurrents.
 1. Relació del personal que prestarà serveis als centres de treball de l’Administració i compromís d’actualització d’aquesta relació en cas de canvi. Aquest document haurà de ser lliurat abans de l’inici de l’execució.
 1. Acreditació de la informació i formació en prevenció de riscos específica del personal que prestarà serveis a l’Administració, incloent, si escau, la relativa a la utilització d’equips de protecció individual.
 1. Relació dels productes que s’utilitzaran, amb còpia de les fitxes de dades de seguretat i compromís d’actualització d’aquesta informació. Resta expressament prohibida la utilització de productes classificats com a carcinògens, mutàgens, teratogènics, tòxics per a la reproducció i explosius. Respecte als productes classificats com a molt tòxics, tòxics, nocius i inflamables, se n’autoritza la utilització sempre que s’adoptin les mesures preventives indicades a la fitxa de dades de seguretat del producte. Com a principi general cal tenir en compte que sempre s’hauran d’utilitzar el productes menys perillosos.
 1. Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors o acreditació de la renúncia a la revisió mèdica corresponent.
 1. Registre de lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.
 1. Compromís de comunicació dels incidents, accidents laborals i malalties professionals derivats de les activitats a realitzar als centres de treball de l’Administració i de participació en la investigació d’aquells quan així es requereixi.
 1. Compromís de comunicació a l’Administració de riscos nous o no identificats.
 1. Nom, cognoms, telèfon i adreça electrònica de contacte de la persona interlocutora de l’empresa per a la realització de la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals.
 1. Si escau, la documentació esmentada anteriorment corresponent a les entitats/persones físiques o jurídiques subcontractades i l’acreditació dels mitjans de coordinació empresarial establerts.

Persones de contacte

Per a consultes de caire administratiu i tècnic relacionades amb els plecs d’aquesta licitació, adreceu-vos a:

Adreça del centre: Plaça de la Universitat sn 25200 Cervera

Nom i cognoms :Josefina Folguera i Manuel

Telèfon: 973 531450

Adreça electrònica:[email protected]

 

[1]   La falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP, entre d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.

[2]   La falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP, entre d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.

 

Data d'actualització: