anagram cat

 

 

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja de l’Institut Antoni Torrroja . Exp. 2/2017

  1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

 a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: INSTITUT ANTONI TORROJA

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència:  INSTITUT ANTONI TORROJA

c.2) Domicili: Plaça de la Universitat, sn 25200 Cervera

c.3) Localitat i codi postal:  25200 Cervera

c.4) Telèfon/s:   973 53 14 50

c.5) Fax: 973 53 17 15

c.6) Adreça electrònica: [email protected]

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: iesantonitorroja.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals ,a partir de l’endemà de la seva publicació.

d) Número d’expedient: 2/2017

 

  1. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Neteja diària ,en dies lectius ,a l’Institut Antoni Torroja

c) Lloc d’execució: Institut Antoni Torroja Plaça de la Universitat ,sn 25200-Cervera

d) Termini. Des del dia 1 de setembre de 2017 a 1 de setembre de 2018 ,ambdós inclosos.

e) Admissió de pròrroga: No

f) CPV:90919300-5

 

  1. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert (simplificat )

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex 4 del plec de clàusules administratives particulars.

 

  1. Valor estimat del contracte

50.450 euros , IVA exclòs

 

  1. Pressupost base de licitació

Import net:   50.450,00 euros

Import total: 61.044,50 euros

 

  1. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

 

  1. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

 

  1. Presentació de les ofertes

 a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web del centre , fins a les 14:00 hores. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu ,la presentació de proposicions es prorroga fins al següent  dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Institut Antoni Torroja, Secretària  de 9:00 a 14:00.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L’esmentat al punt 1.c.2 d’aquest anunci.

 

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar, a l’òrgan de contractació, la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça electrònica que s’esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

 

  1. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura del sobre C es farà pública al web de l’òrgan de contractació, iesantonitorroja.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

 10. Despeses de publicitat

No s’escau en aquest contracte

 

11. Presentació de mostres

No s’escau en aquet contracte

 

 

Cervera,   15 de maig de 2017

 

Secretària

 

Josefina Folguera i Manuel

Data d'actualització: