Descripció

L’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament quan acaben l’educació primària; aquesta etapa consta de quatre cursos acadèmics que els alumnes comencen normalment l’any que compleixen 12 anys i acaben als 16.

Si el centre on el vostre fill o filla està matriculat no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o d’informàtica de quart d’ESO, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast la possibilitat de cursar aquestes matèries a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Horari

Cada centre pot decidir el seu horari, seguint les pautes que marca el Departament. Han de fer un total de 30 hores setmanals.

Els centres, amb l’aprovació del consell escolar, poden modificar aquest horari. El centre educatiu us ha de comunicar qualsevol alteració en l’horari habitual de les classes. També podeu rebre avisos per retards o faltes d’assistència dels vostres fills.

Organització

L’educació secundària obligatòria (ESO) s’organitza en diferents matèries comunes i optatives que els vostres fills han d’estudiar al llarg dels quatre cursos.

Els dos primers cursos faciliten la transició dels vostres fills cap a la nova etapa potenciant la seva autonomia i enfortint els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors, posant l’accent en l’orientació educativa.

A tots els cursos els vostres fills tenen assignat un tutor o tutora encarregat d’orientar-los.

Competències bàsiques dels àmbits

Una competència és la capacitat per aplicar coneixements, habilitats i actituds apresos en diferents contextos, és a dir, ser capaç de fer servir tot el que s’ha après a classe per aplicar-ho a diferents situacions reals.

Les competències bàsiques es treballen i es desenvolupen des de cadascun dels àmbits que s’estudien a l’ESO. Les activitats que programen els professors al llarg del curs tenen com a objectiu essencial que els vostres fills les assoleixin.

Les competències que s’han d’assolir a l’etapa d’ESO són les que es consideren bàsiques per afavorir que els vostres fills siguin autònoms a l’hora d’aprendre i tinguin un desenvolupament personal i social ple; les competències bàsiques es reparteixen en els àmbits següents:

 • lingüístic
 • matemàtic
 • cientificotecnològic
 • social
 • artístic
 • de l’educació física
 • de cultura i valors
 • digital
 • personal i social

Matèries de primer, segon i tercer

En els tres primers cursos els vostres fills cursaran matèries comunes, matèries optatives i el Treball de Síntesi. Segons l’organització del centre, és possible que a tercer facin el Servei Comunitari.

Els vostres fills han de cursar obligatòriament les següents matèries comunes:

 • Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia; Física i Química)
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Aranès a l’Aran
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

 

Els centres han d’oferir, en un dels primers tres cursos, les matèries optatives següents:

 • Segona Llengua Estrangera
 • Cultura Clàssica
 • Emprenedoria

 

Si el centre no pot oferir la matèria optativa de Segona Llengua Estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar aquesta matèria a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d’ESO.

Treball de Síntesi a primer, segon o tercer

A més de les matèries comunes i optatives, els vostres fills hauran de fer, cada curs, un Treball de Síntesi. Es tracta d’un projecte de caràcter transversal que proposa activitats relacionades amb les competències bàsiques. Planteja problemes relacionats amb la vida pràctica que els alumnes han de resoldre aplicant les competències i habilitats treballades en les diferents matèries al llarg del curs.

En aquest treball els vostres fills han de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual i també capacitat de cooperació i col·laboració amb els companys, ja que es tracta d’un treball en grup.

Matèries de quart d’ESO

A quart d’ESO els vostres fills cursen matèries comunes, matèries optatives, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari (si no l’han fet a tercer).

D’acord amb les habilitats i la preferència d’estudis postobligatoris dels vostres fills, els centres informen i orienten els vostres fills perquè l’elecció de les matèries optatives els sigui útil en els estudis posteriors.

Els vostres fills han de cursar obligatòriament les següents matèries comunes:

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Aranès a l’Aran
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques Acadèmiques-aplicades
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

 

A més a més, han de triar, com a mínim, tres de les següents matèries optatives:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Arts Escèniques i Dansa
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica

 

Si el centre no pot oferir la matèria optativa Segona Llengua Estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar-la a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d’ESO.

El Projecte de Recerca de quart d’ESO

El Projecte de Recerca consisteix en l’elaboració d’un treball en equip sobre un tema escollit i delimitat, en part, pels mateixos estudiants segons els seus interessos i motivacions. Un docent els guia i els orientarà per trobar la informació a partir de diferents fonts. Finalment, han d’arribar a unes conclusions argumentades i expressar-les en un informe escrit i fer-ne una breu exposició oral.

A partir de les activitats de recerca, els vostres fills han de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual. De la mateixa manera, han de cooperar i col·laborar en el treball d’equip. Durant la realització del treball utilitzen especialment les competències de l’àmbit personal i social, és a dir, han de ser capaços d’utilitzar recursos per cercar noves informacions que els permetin ampliar els seus coneixements per si mateixos.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana dels vostres fills, ja que, amb la finalitat de millorar el seu entorn, porten a terme un servei a la comunitat, tot aplicant els seus coneixements, les seves capacitats i habilitats, alhora que aprenen l’exercici actiu de la ciutadania. Amb el Servei Comunitari es garanteix que els vostres fills experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic al llarg de la seva trajectòria escolar.

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO, definides en el pla anual de centre.

Programa intensiu de millora

Tots els centres de secundària disposen de recursos personals i mesures organitzatives per millorar els aprenentatges dels alumnes que tenen dificultats per seguir el ritme del grup. Entre els recursos personals destaca l’actuació dels professionals (professor de l’aula, logopedes, especialistes de serveis educatius, etc.) i entre les mesures organitzatives hi ha el suport de caràcter individual i el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu amb la finalitat d’unificar mesures i procediments d’atenció a la diversitat que contribueixen a la millora de l’èxit educatiu.

El programa intensiu de millora (PIM) s’adreça a l’alumnat que s’incorpora al primer curs de secundària sense haver assolit completament les competències bàsiques de primària i que té dificultats a les àrees de llengües i matemàtiques; aquests alumnes hi cursen Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques en grups més reduïts i flexibles: la resta de matèries les fa amb el grup classe.

Com a màxim hi podrà estar un curs escolar. Pot incorporar-se al grup ordinari en qualsevol moment del curs si assoleix tots els objectius. Si finalitza el programa sense haver-los assolit, haurà de tornar a cursar primer d’ESO.

Avaluació

L’avaluació té la finalitat d’ajudar l’alumne a ser més competent i d’acompanyar-lo per millorar el procés d’aprenentatge. També serveix per comprovar el grau d’assoliment de les competències.

L’avaluació a l’ESO és contínua. Té en compte el procés i l’evolució dels alumnes al llarg del trimestre i de tot el curs.

A final de trimestre i a final de curs rebreu un informe d’avaluació amb les valoracions de cada matèria i comentaris sobre el seguiment educatiu dels vostres fills.

Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels àmbits transversals (àmbit digital i àmbit personal i social).

Les qualificacions expressen el grau d’assoliment de les competències en termes qualitatius:

AE: assoliment excel·lent

AN: assoliment notable

AS: assoliment satisfactori

NA: no assoliment (quan no s’han assolit els nivells competencials establerts)

Cada qualificació va acompanyada de comentaris personalitzats i amb indicacions per millorar.

Al final de l’etapa, rebreu un document del consell orientador amb recomanacions sobre l’itinerari postobligatori i/o professionalitzador.

En el cas que el vostre fill o filla no hagi assolit els nivells competencials en alguna matèria (no assoliment) a l’avaluació final ordinària, podrà assolir-los a l’avaluació final extraordinària o al llarg del curs següent.

Perquè els vostres fills puguin passar de curs han d’haver assolit els nivells competencials establerts en totes les matèries, encara que poden passar al curs següent amb dues matèries amb avaluació negativa. En alguns casos excepcionals i en determinades circumstàncies, l’equip docent pot decidir que un alumne amb tres matèries amb avaluació negativa passi de curs.

Tutoria

Els vostres fills tenen un tutor o tutora que coordina l’acció de totes les persones que intervenen en la seva educació i cura. És també el responsable d’informar-vos de qualsevol aspecte i de coordinar-se amb altres serveis que hi puguin intervenir (logopedes, psicòlegs, etc.).

Repetició curs

L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues, com a màxim, dins de l’etapa si no ha repetit a l’educació primària.

Si el vostre fill o filla ha repetit un curs i torna a tenir una avaluació negativa en més de dues matèries, no podrà romandre un altre any al mateix curs. Haurà d’assolir els nivells competencials de les matèries amb avaluació negativa al llarg del curs següent.

De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart curs si no ha repetit en cursos anteriors.

Per als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge, a partir de tercer d’ESO els centres educatius, en comptes de fer-los repetir totes i cadascuna de les matèries, poden organitzar programes de diversificació curricular (PDC). En aquests programes l’organització de continguts i de matèries del currículum és diferent a l’establerta amb caràcter general i es treballa amb una metodologia específica i personalitzada.

Canvi d’etapa

Un cop acabada l’ESO, si els vostres fills han assolit tots els nivells competencials establerts de l’etapa obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

En cas que el vostre fill o filla no obtingui el graduat, ha de rebre un certificat d’escolarització on hi consti els anys, les matèries cursades, les qualificacions obtingudes i el consell orientador.

Si el vostre fill o filla fa 18 anys, edat màxima per continuar a l’etapa d’ESO, i no ha superat totes les matèries, disposa, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual amb una prova per superar les matèries amb avaluació negativa, sempre que no siguin més de cinc. Les proves es fan al centre on ha estudiat l’ESO.

Amb el títol de graduat en educació secundària obligatòria els vostres fills poden accedir al batxillerat, als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, als d’ensenyaments artístics, als d’ensenyaments esportius i al món laboral.

Si no obtenen el títol de graduat poden matricular-se a un programa de formació i inserció (PFI) que els prepara per incorporar-se al món laboral. També poden preparar la prova d’accés a la formació professional de grau mitjà.

Darrera modificació: 20 de setembre de 2019