Els alumnes de 1r de batxillerat cursen, en el context del currículum vigent en aquesta etapa postobligatòria, la matèria comuna de Ciències per al Món Contemporani. I dins dels continguts associats a aquesta assignatura, es desenvolupa una unitat didàctica que explora la tecnologia digital, des de les tècniques d’emmagatzematge d’informació fins als dispositius de transmissió de la mateixa – fibra òptica, wifi, wireless, etc. – passant per les tecnologies multimèdia i internet.

És dins d’aquesta unitat, eminentment pràctica, on s’emmarca l’activitat desenvolupada, atès que els alumnes participen activament en dos tallers: un dedicat al món de la telefonia mòbil i un altre adreçat a comprendre els diferents sensors que la indústria de l’automòbil incorpora en els vehicles que col•loca en el mercat.

Lalumnat en la presentació dun taller

L'alumnat en la presentació d'un taller

Aquests tallers TEETI (Tallers d’Enginyeris Electrònica i Tecnologies de la Informació) van tenir lloc el passat 10 de febrer de 2011 a les instal·lacions de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Hi van participar una vintena d’alumnes.

En el primer taller, en el qual participen la meitat dels alumnes del grup, se’ls introdueix en les tècniques que permeten la digitalització de les ones sonores – sobretot les de la veu humana – com a primera etapa per a la posterior transmissió de la informació oral codificada, mitjançant la fracció de l’espectre electromàgnètic que correspon a les microones, fins a un receptor que les descodifica fins a ser capaç de comprendre el significat del missatge.

Els alumnes al laboratori

Els alumnes al laboratori

En el segon taller, simultàniament i de forma paral•lela, l’altra meitat del grup opera amb els principals tipus de sensors que molts dels vehicles actuals incorporen de sèrie, com ara els que detecten moviment, senyals acústiques o visuals. Tot plegat per entendre com un automòbil és capaç d’aparcar sense necessitat de conductor o bé pot decidir connectar de manera automàtica les llums de posició quan la il•luminació natural baixa per sota d’un llindar determinat, entre d’altres exemples.

La durada dels tallers és de tres hores, amb una parada a la primera hora i mitja que permet als alumnes esmorzar, per una banda, i visitar un campus universitari, per una altra, tot entrant en interacció amb el dia a dia dels estudiants universitaris.